วิธีการ Clear Cookies ใน Browser Chrome
 
      วิธีการ Clear Cookies ใน Browser IE
           วิธีการ Clear Cookies ใน Browser Firefox